Doprava do zaměstnání

Doprava, obzvláště motorová, má zásadní vliv na znečišťování a ničení krajiny i na zdraví obyvatel. Je velmi náročná na prostor a na spotřebu energie. Spotřebuje polovinu veškeré vytěžené ropy. Při jejím spalování vzniká oxid uhličitý, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Doprava zamořuje ovzduší také oxidem uhelnatým, oxidy dusíku, rakovinotvornými polycyklickými aromatickými uhlovodíky a prachem. Moderní katalyzátory sice snižují množství emisí, ale pouze u zahřátého motoru. Pokud automobil urazí cestu kratší než asi 4 km, nepracuje katalyzátor tak, jak by měl. V městském provozu je takových cest přibližně čtvrtina.

Z hlediska životního prostředí je nejšetrnější chůze, jízdní kolo nebo hromadná doprava. Firma může podporovat cyklodopravu zaměstnanců i návštěvníků zřízením dostatečného množství bezpečných stojanů na kola či krytých stání. Může pro zaměstnance vytvořit možnost použití sprchy. Zaměstnavatel může motivovat zaměstnance ke zdravějšímu a k okolí šetrnějšímu způsobu dopravy také finančně.

Pro motivaci pracovního kolektivu k používání pěší nebo cyklistické dopravy do práce, a také jako forma teambuildingu, slouží například projekt organizace Auto*Mat – Do práce na kole.

Pro delší pracovní cesty je nejlepší používat vlakovou dopravu oproti letecké. Vlakové spoje je možné vyhledat u běžných dopravců, nebo také na webu vlakem.net

Pokud není možné se letecké dopravě vyhnout, je možné alespoň kompenzovat uhlíkovou stopu, kterou cesta letadlem vyprodukuje. K výpočtu uhlíkovou stopy, kterou cesta vyprodukuje, poslouží kalkulačka uhlíkové stopy.  

V případě, že nutně potřebujete použít automobil, šetrnější alternativou se budou v souvislosti s rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů elektřiny stále více stávat dopravní prostředky využívající elektřinu či zemní plyn (výhledově s rostoucím podílem bioplynu). U úřadu, nebo firmy můžeme nechat zřídit dobíjecí stanici pro elektromobily či zemní plyn.

Pro zjištění toho, kolik emisí CO2 vyprodukuje firma v dopravě, můžeme využít vzor cestovního příkazu obsahujícího kalkulaci CO2 emisí.