Pracoviště – doprava

Doprava, obzvláště motorová, má zásadní vliv na znečišťování a ničení krajiny i na zdraví obyvatel. Je velmi náročná na prostor a na spotřebu energie. Spotřebuje polovinu veškeré vytěžené ropy. Při jejím spalování vzniká oxid uhličitý, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Doprava zamořuje ovzduší také oxidem uhelnatým, oxidy dusíku, rakovinotvornými polycyklickými aromatickými uhlovodíky a prachem.…
Číst více.